Universal Declaration of Human Rights

United Nations


Spanish

Italian

Italian-Spanish

Serbian

Dutch

French

Portuguese

Greek

Norwegian

Swedish

Polish

Romanian

Czech

Russian

German

Universal Declaration of Human Rights 

Norwegian 


    VERDENSERKLÆRINGEN OM M​E​N​N​E​S​K​E​R​E​T​T​I​G​H​E​T​E​N​E​     Universal Declaration of Human Rights
    Innledning     Preamble
    Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,     Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
    Da tilsidesettelse av og forakt for m​e​n​n​e​s​k​e​r​e​t​t​i​g​h​e​t​e​n​e​ har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,     Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
    Da det er nødvendig at m​e​n​n​e​s​k​e​r​e​t​t​i​g​h​e​t​e​n​e​ blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,     Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
    Da det er viktig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,     Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
    Da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende m​e​n​n​e​s​k​e​r​e​t​t​i​g​h​e​t​e​r​,​ på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet,     Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
    Da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at m​e​n​n​e​s​k​e​r​e​t​t​i​g​h​e​t​e​n​e​ og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,     Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
    Da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,     Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
    kunngjør Generalforsamlingen nå denne verdenserklæring om m​e​n​n​e​s​k​e​r​e​t​t​i​g​h​e​t​e​n​e​ som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet.     Now, therefore, The General Assembly, Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.
    Artikkel 1.     Article 1
    Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og m​e​n​n​e​s​k​e​r​e​t​t​i​g​h​e​t​e​r​.​ De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.     All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
    Artikkel 2.     Article 2
    Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold.     Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
    Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.     Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
    Artikkel 3.     Article 3
    Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.     Everyone has the right to life, liberty and security of person.
    Artikkel 4.     Article 4
    Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.     No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
    Artikkel 5.     Article 5
    Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.     No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
    Artikkel 6.     Article 6
    Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.     Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
    Artikkel 7.     Article 7
    Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.     All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
    Artikkel 8.     Article 8
    Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.     Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
    Artikkel 9.     Article 9
    Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.     No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

    Artikkel 10.     Article 10
    Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes,og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.     Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
    Artikkel 11.     Article 11
    Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.     Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
    Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.     No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
    Artikkel 12.     Article 12
    Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.     No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
    Artikkel 13.     Article 13
    Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.     Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
    Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.     Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
    Artikkel 14.     Article 14
    Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.     Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
    Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.     This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
    Artikkel 15.     Article 15
    Enhver har rett til et statsborgerskap.     Everyone has the right to a nationality.
    Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.     No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.
    Artikkel 16.     Article 16
    Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.     Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
    Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.     Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
    Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.     The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
    Artikkel 17.     Article 17
    Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.     Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
    Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.     No one shall be arbitrarily deprived of his property.
    Artikkel 18.     Article 18
    Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.     Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
    Artikkel 19.     Article 19
    Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.     Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
    Artikkel 20.     Article 20
    Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.     Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
    Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.     No one may be compelled to belong to an association.

    Artikkel 21.     Article 21
    Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.     Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
    Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.     Everyone has the right to equal access to public service in his country.
    Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.     The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
    Artikkel 22.     Article 22
    Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.     Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.
    Artikkel 23.     Article 23
    Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.     Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
    Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.     Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
    Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.     Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
    Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.     Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
    Artikkel 24.     Article 24
    Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.     Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.
    Artikkel 25.     Article 25
    Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.     Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
    Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.     Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
    Artikkel 26.     Article 26
    Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. E​l​e​m​e​n​t​æ​r​u​n​d​e​r​v​i​s​n​i​n​g​ skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.     Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
    Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for m​e​n​n​e​s​k​e​r​e​t​t​i​g​h​e​t​e​n​e​ og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.     Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
    Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.     Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
    Artikkel 27.     Article 27
    Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder.     Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
    Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.     Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
    Artikkel 28.     Article 28
    Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.     Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
    Artikkel 29.     Article 29
    Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.     Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
    Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende med det formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.     In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
    Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.     These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
    Artikkel 30.     Article 30

    Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.     Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.


>> Swedish